THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TËINOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHEINOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAËMATERIALS REGIONALINOVATION CENTER)

Pozicioni: 2 (dy) Expertë të sektorit të Lëndëve të Para Minerare – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve tëciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në inxhinieriminiere, Lexo më shumë …

Njoftim – Bazuar në dispozitat e VKM nr. 386/2022 të ndryshuar, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë shpalljen publike të fillimit të aplikimeve nga studentët, për përfitimin e mbështetjes financiare për vitin akademik 2023-2024.

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, në mbështetje të Vendimit nr.386 datë 1.6.2022 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e Lexo më shumë …

Lajmërim i Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar dhe Gjeoinformatikës mbi datat e mbrojtjes së diplomave dhe të provimit të formimit për vitin akademik 2022 – 2023, Sesioni i vjeshtës

Bazuar në “Strukturën Mësimore për Vitin Akademik 2022-2023, për Ciklin e Parë dhe Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë dhe për Ciklin e Dytë të Studimeve – Master i Shkencave dhe Master Profesional ” lajmërohe pedagogët e Lexo më shumë …