Zgjedhje 2024 Lajmërim

Njoftohen të gjithë të interesuarit se hapet procedura e dorëzimit të dokumentacionit të vetëkandidimit për drejtues të njësisë kryesore, drejtues të njësisë bazë dhe anëtarë të Komisioneve të Përhershme për Dhënien e Gradës Shkencore “Doktor”. Afati i dorëzimit të dokumentacionit Lexo më shumë …

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TËINOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHEINOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAËMATERIALS REGIONALINOVATION CENTER)

Pozicioni: 2 (dy) Expertë të sektorit të Lëndëve të Para Minerare – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve tëciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në inxhinieriminiere, Lexo më shumë …