Programet e Studimit Master

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave ofron programet e studimit në nivel “Master”.

 • DIPLOMË NË MASTER PROFESIONAL
 • Inxhinieri Gjeologjike
 • Inxhinieri Gjeomjedisi
 • Gjeomatikë
 • Inxhinieri Minerare
 • Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve
 • Inxhinieri e Naftës dhe Gazit
 • Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji
 • Vendburimet e Mineraleve të Dobishme-Petrologji
 • Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure
 • Inxhinieri e Gjeoinformatike

 • DIPLOMË NË MASTER SHKENCOR
 • Inxhinieri Gjeomjedisi
 • Inxhinieri Minerare dhe Markshajderi
 • Pasurim i Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve
 • Inxhinieri e Naftës dhe Gazit
 • Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji
 • Vendburimet e Mineraleve të Dobishme-Petrologji
 • Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure
 • Gjeoinformatikë