Shkencat e Tokës

Departamenti i Shkencave të Tokës përbën nga ana organizative një vijim dhe njëkohësisht integrim të përvojës gati 60 vjeçare kërkimore – mësimore të stafeve akademike të ish-katedrave të Mineralogji-Petrografi-Gjeokimisë, Paleontologji-Tektonikë-Gjeologji e Shqipërise dhe Gjeofizikës. Sot ka në përbërjen e tij katër grupe kërkimore-mësimore, ku shfaqet si një drejtim i ri ai i Sedimentologjisë dhe Gjeologjisë Detare. Stafi akademik i Departamentit mbështet në masën rreth 70% mësimdhënien në diplomën Bachelor në Inxhinieri Gjeologjike si dhe mësimdhënien në disiplinat përkatëse në gjithë diplomat Bachelor e Master të Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave. Niveli i lartë i kualifikimit shkencor, shkalla e specializimit dhe bashkëpunimet e stafit akademik me kolegë të universiteteve analoge, janë mëshiruar në numrin dhe nivelin e botimeve shkencore brenda dhe jashtë vendit, pjesëmarrjeve aktive në evenimente shkencore brenda dhe jashtë vendit, drejtimin dhe/ose pjesëmarrjen në projekte kërkimore. Sfidë e stafit akademik në të ardhmen mbetet forcimi i infrastrukturës laboratorike dhe ngritja e plotësimi me kampionaturë i Muzeut Gjeologjik.

Përgjegjëse e Departamentit të Shkencave të Tokës

Prof. as. Dr. Mensi PRELA

Grupet mësimore kërkimore

  1. Gjeologjia Regjionale
  2. Mineralogji – Gjeokimi – Petrografi
  3. Sedimentologji dhe Gjeologji Detare
  4. Gjeofizika

Programet Mesimore

Në kuadrin e reformimit të kurrikulave të Universiteteve dhe implementimit të Kartës së Bolonjës në arsimin e lartë të Republikës së Shqipërisë, në vitin akademik 2005-2006 filluan studimet në Diplomën Inxhinieri në Shkencat e Tokës të propozuar nga stafi akademik i Departamentit të Shkencave të Tokës, sipas modelit të diplomës Bachelor në Shkencat e Tokës dhe Mjedisit, të Departamentit të Shkencave të Tokës dhe Mjedisit të Universitetit të Gjenevës, Zvicër. Në vitin 2009, në zbatim të udhezimit nr. 14, 15 të MASH për respektimin e raporteve midis disiplinave të formimit të përgjithshëm, karakterizuese, të ngjashme dhe integruese dhe disiplinave me zgjedhje, u futën në programin mësimor të diplomës lëndë të profilit inxhinierik dhe u rrit pesha e lëndëve të formimit bazë. Rishikimi i programit mësimor në vitin 2012 synoi një qasje më të plotë drejt modelit të Gjenevës nëpërmjet korrigjimit të ngarkesës mësimore të lëndëve të formimit karakterizues.