Programi i Studimit Bachelor

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave ofron programet e studimit në nivel “Bachelor”.

  • Inxhinieri Gjeologjike
  • Inxhinieri e Burimeve Minerare
  • Inxhinieri e Naftës dhe Gazit
  • Inxhinieri e Gjeoinformatike
  • Inxhinieri Gjeomjedisi