Shkolla e Doktoraturës

  • Shkolla e Doktoratës ka për qëllim që të ngrejë më lart kualifikimin e specialistëve, duke i paisur ata me njohuritë e nivelit bashkëkohor në fushat përkatëse, nëpërmjet dëgjimit të leksioneve, ushtrimeve e punëve praktike e laboratorike eksperimentale dhe shlyerjes së provimeve, përgatitjes së mikrotezës dhe më tej të kryerjes së studimit për tezën e doktoraturës, për ti aftësuar në kryerjen e punës kërkimore shkencore dhe për të drejtuar atë.
  • Pranimi i kandidatëve bëhet me konkurs sipas dosjes personale të paraqitur nga secili, në pajtim me fushat dhe numrin e përcaktuar nga institucionet përkatëse.

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   info@fgjm.edu.al