Misioni i FGJM

Të krijojë, të transmetoje, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anën e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe shërbimeve si edhe të formojë specialistë të rinj. Të ofrojë mundësi për të përfituar nga Arsimi i Lartë gjatë gjithë jetës. Të ndihmojë zhvillimin ekonomik në nivel kombëtar dhe rajonal. Të kontribuojë në rritjen e standardeve të demokracisë e të qytetërimit të shoqërisë dhe në përgatitjen e të rinjve për një shoqëri të tillë.