THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË NË QENDRËN RAJONALE TËINOVACIONIT TË INSTITUTIT EVROPIAN TË TEKNOLOGJISË DHEINOVACIONIT PËR LËNDËT E PARA (EIT RAËMATERIALS REGIONALINOVATION CENTER)

Pozicioni: 2 (dy) Expertë të sektorit të Lëndëve të Para Minerare – Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Shkencor” të përfituar në fund të studimeve tëciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, në inxhinieriminiere, Lexo më shumë …