Njoftim – Shpallen datat e kontrolleve të diplomave ne DGJZGJ

Të nderuar studentë

Ju kujtojmë se:

  • Përgatitja e punimit të diplomës bëhet në përputhje me Nenin 54 dhe 56 të Rregullores së zhvillimit kurrikular dhe mësimdhënies në UPT.
  • Në zbatim të këtyre neneve Departamenti ngre komisionin e kontrollit për secilin prej Grupeve Mësimor Kërkimor,
  • Afatet e kontrollit vendosen nga Departamenti dhe njoftohen me anë të afishimeve në mjediset e Departamentit.
  • Respektimi i afateve është i detyrueshëm nga të gjithë studentet diplomant,
  • Në rast të mos respektimit të procedurës së kontrollit studenti e humbet të drejtën e mbrojtjes së Diplomës në sezonin respektiv dhe shtyhet për në sezonin pasardhës.

Në këtë kuadër datat e kontrollit do të jenë si mëposhtë:

Kontrolli i parë:        E premte 29.04.2022 ora 9:00

Kontrolli i dytë:         E premte 27.05.2022 ora 9:00

Kontrolli i tretë:        E premte 01.07.2022 ora 9:00

Studentët duhet të paraqiten pranë Grupeve Mësimor Kërkimor respektiv dhe të raportojnë para komisionit mbi ecurinë e përgatitjes së Diplomës

Përgjegjësi i Departamentit  
Prof. Dr. Kristaq MUSKA