Lajmërim i Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar dhe Gjeoinformatikës mbi datat e mbrojtjes së diplomave dhe të provimit të formimit për vitin akademik 2022 – 2023, Sesioni i vjeshtës

Bazuar në “Strukturën Mësimore për Vitin Akademik 2022-2023, për Ciklin e Parë dhe Programet e Integruara të Studimeve të Ciklit të Dytë dhe për Ciklin e Dytë të Studimeve – Master i Shkencave dhe Master Profesional ” lajmërohe pedagogët e Departamentit, studentët dhe gjithë të interesuarit se:

Datat e Mbrojtjes së Diplomave në Departamentin e Gjeologjisë se Zbatuar dhe të Gjeoinformatikës si dhe Provimi i Formimit do të jenë si më poshtë vijon: