FILLUAN APLIKIMET PËR PROGRAMET E STUDIMIT NË MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL NË FGJM

Shënim: Aplikimi kryhet pranë sekretarisë mësimore. Aplikimet mbyllen në dt.18.10.2021.

KRITERET E PRANIMIT PËR PROGRAMET E STUDIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE, MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL, QË OFRON FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022