Njoftim- Hapet thirrja për mobilitete (bursa) stafi të UPT-së, në kuadër të Marrëveshjes KA1, të Programit Erasmus+ në Ondokuz Mayıs University (OMÜ), Turqi

Në kuadër të Marrëveshjes KA1 bilaterale, të Programit Erasmus+, është hapur thirrja për aplikime për bursa, për stafin e Universitetit Politeknik të Tiranës, në Ondokuz Mayıs University.

http://www.upt.al/images/stories/projekte/Thirrje%20per%20aplikim%20UPT-%20Ondokuz%20May%C4%B1s%20University.pdf