Listat e fituesve në programet e studimit “Master”

Shënim: Studentët që rezultojnë fitues në më shumë se një master të paraqiten, brënda datës 27.10.2021, pranë sekretarisë mësimore për të saktësuar masterin në të cilin do të regjistrohen.