Disertacione

Emër Mbiemër Data e MbrojtjesTema e DisertacionitLink
Shkëlqim Bozgo06.12.2021Sfida të Zhvillimit të Sektorit dhe Infrastrukturës
së Gazit Natyror në Shqipëri
Lexo Disertacionin
Rrezart Bozo28.06.2021Aplikim Web mbi Monitorimin e Aktivitetit Sizmik
në Territorin e Shqipërisë
Lexo Disertacionin
Besnik Ago20.06.2021Vlerësimi i Riskut Gjeologjik në Zonën Bregdetare Kryevidh-Golem Nëpërmjet Teknologjisë GISLexo Disertacionin
Bardhosh Seitaj02.12.2021Përcaktimi i Parametrave Kolektoral Bazuar në Modelin Analitik të History Match-it, Krahasuar me Parametrat që Perdoren për Llogaritjen e RezervaveLexo Disertacionin
Dhurata NdrekoDhjetor 2022Modeli Gjeologo-Tektonik dhe Fluidmbajtja e Rajonit Kreshpan-Verbas Nën Dritën e të Dhënave Sizmike 3DLexo Disertacionin
Arjol Lule21.06.2021Menaxhimi i Rrezikut Gjeoteknik në Infrastrukturën Rrugore Lexo Disertacionin
Andrea Uta2021Stratigrafi sekuenciale sipas shpërndarjes të mikrofaunës në paleomjediset urgoniane (Baremian-Aptian) të ndryshme në Shqipëri, krahasimi i tyre me platformën karbonatike urgoniane Vercours (Franca juglindore)Lexo Disertacionin
Gëzim Tola2021ROLI I THYERJES “SHKODЁR-PEJЁ” NЁ SHPEJTЁSINЁ E
FTOHJES DHE EKZYMIMIT (ZHVARROSJES) SЁ
ALBANIDEVE TЁ BRENDSHM
Lexo Disertacionin
Redi Muçi2021METODIKAT E PËRMIRËSIMIT TË VETIVE FIZIKO-MEKANIKE TË DHERAVE TË DOBËTALexo Disertacionin