Procesi Mësimor

Plani Mësimor – Viti akademik 2011 – 2012

NrLëndaKredite
1 Tektonika globale dhe vendburimet8
2 Modelimi dhe optimizimi i strukturave natyrore9
3 Menaxhimi i integruar i burimeve natyrore8
4 Ligjshmeria dhe ekonomia e burimeve natyrore5
 Lëndë me zgjedhje (dy lëndë sipas orientimit)
5 Lënda 18
6 Lënda 28
7 Projekt – Kursi14
 Emërtimi i lëndëve me zgjedhje
1 Gjeol. Ekon. Dhe V.B. Min. Dob. Te Shqipërisë8
2 Kërkim zbulimi i V.B. minerale8
3 Gjeologjia e naftës8
4 Studimet e integruara të rezervuarëve8
5 Metalogjenia8
6 Analiza e të dhenave – modelimi i vendburimeve8
7 Vendburimet hidrokarbure të Shqipërisë8
8 Paleontologjia dhe stratigrafia e aplikuar8
9 Efektiviteti i studimeve gjeofizike komplekse8
10 Karakterizimi i lëndës së parë minerale8
11 Termokronologjia8
12 Plotësime të mekanikës së dherave dhe të shkëmbit8
13 Inxhinieria e uljeve minerare dhe ndikimi në mjedis8
14 Plotësime të inxhinierisë së hidrokarbureve8
15 Plotësime të inxhinierisë së shpimit të puseve8
16 Teoritë e qëndrueshmërisë së shkëmbinjve8
17 Matjet dhe model. i objekt. gjeologo-minerare8
18 Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve8
19 Përpunimi i xeheroreve8