Diplomimi


L A J M Ë R I M

Mbi Regjistrimin dhe Kontrollin e Diplomave për Vitin Akademik 2022 – 2023 si dhe

Mbi Regjistrimin dhe Kontrollin e Diplomave për Vitin Akademik 2022 – 2023

SEZONI I DIMRIT


Udhëzues mbi strukturimin e temave të Diplomave për studentët e Ciklit të Parë
dhe të Dytë të Studimeve dhe Provimi i formimit – Departamenti i Burimeve të Energjisë


Instriksione për Projekt-Diplomën (viti akademik 2021-2022)