Diplomimi


L A J M Ë R I M


Mbi Mbrojtjen e Diplomave dhe Provimin e Formimit për Vitin Akademik 2022 – 2023

SEZONI I VJESHTËS

Rektori i UPT përmes shkresave “Struktura Vjetore e Procesit Mësimor për Programet e Studimit të Ciklit të Parë dhe Programet e Integruara të Studimit të Ciklit të Dytë, për Vitin Akademik 2022-2023” (Nr.2041 i Protokollit UPT, datë 19.09.2022), “Struktura Vjetore e Procesit Mësimor për Programet e Studimit të “Master i Shkencave” dhe“Master Profesional”,  për Vitin Akademik 2022-2023” (Nr.2269 i Protokollit UPT, datë 16.10.2022) dhe “Ndryshime në Strukturën Vjetore të Procesit Mësimor në Semstrin e Dytë të Vitit Akademik 2022-2023” (Nr.559 dhe 559/1 të Protokollit UPT, datë 02.03.2023), ka shpallur Sezonin e Mbrojtjes së Diplomave dhe dhënies së Provimit të Formimit – Sezoni i Vjeshtës – Viti Akademik 2022-2023, në periudhën 25.09 ÷ 11.10.2023.

Në datën 11.10.2023, në Departamentin e Burimeve të Energjisë (Zyra e DBE, Nr. 405) do të organizohet mbrojtja e diplomave[1] për Programet e Studimeve “Bachelor”, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” në diplomat që administrohen nga Departamenti i Burimeve të Energjisë.

Lajmërohen të gjithë studentët e Diplomave të mësipërme, të cilët kanë rregjistruar temat pranë DBE, si edhe kanë kaluar me sukses kontrollet përkatëse, se data e fundit e dorëzimit të materialeve do të jetë 29.09.2023, ora 1200. Studentët duhet të dorëzojnë:

  1. Temën e Diplomës në variant të printuar (të strukturuar sipas kërkesave të udhëzimit mbi Temën e Diplomës dhe të nënshkruar nga udhëheqësi përkatës);
  2. Temën e Diplomës në variant elektronik (CD/DVD);
  3. Prezantimin në ppt. (CD/DVD).

Lajmërohen të gjithë studentët e Diplomës Bachelor në “Inxhinierinë e e Naftës dhe Gazit” dhe Master Profesional në “Inxhinierinë e Naftës dhe Gazit”, se data e Provimit të Formimit do të jetë 09.10.2023 – Auditori Nr.402 (Bachelor)/Auditori Nr.403 (Master Profesional) – dbe, ora 0900.

Programet e shkurtuara, metodologjinë e vlerësimit si edhe pyetjet mund ti gjeni pranë Departamentit të Burimeve të Energjisë.

[1] Orari do t’ju bëhet i ditur me shkresë më vete


Tiranë, më 16.05.2023

L A J M Ë R I M

Mbi Regjistrimin dhe Kontrollin e Diplomave për Vitin Akademik 2022 – 2023

SEZONI I VJESHTËS

Rektori i UPT përmes shkresave “Struktura Vjetore e Procesit Mësimor për Programet e Studimit të Ciklit të Parë dhe Programet e Integruara të Studimit të Ciklit të Dytë, për Vitin Akademik 2022-2023” (Nr.2041 i Protokollit UPT, datë 19.09.2022), “Struktura Vjetore e Procesit Mësimor për Programet e Studimit të “Master i Shkencave” dhe“Master Profesional”,  për Vitin Akademik 2022-2023” (Nr.2269 i Protokollit UPT, datë 16.10.2022) dhe “Ndryshime në Strukturën Vjetore të Procesit Mësimor në Semstrin e Dytë të Vitit Akademik 2022-2023” (Nr.559 dhe 559/1 të Protokollit UPT, datë 02.03.2023), ka shpallur Sezonin e Mbrojtjes së Diplomave dhe dhënies së Provimit të Formimit – Sezoni i Vjeshtës – Viti Akademik 2022-2023, në periudhën 25.09 ÷ 11.10.2023.

Njoftohen  studentët e Programit të Studimeve “Bachelor”, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” për diplomat që administrohen nga Departamenti i Burimeve të Energjisë që  deri në datën 30 QERSHOR 2023 të regjistrojnë Temën e Diplomës[1] dhe emrin e Udhëheqësit përkatës[2] pranë Sekretares së Departamentit të Burimeve të Energjisë (zyra e DBE, Nr. 405)[3].

Studentët e mësipërm njoftohen se në mbështetje të Rregullores së FGJM dhe DBE në datën 08.09.2023, duke filluar nga ora 08:30 do të bëhet kontrolli i parë i punës për përgatitjen e Temës së Diplomës. Studentët që kanë regjistruar brenda afatit Temat e Diplomës duhet të paraqesin pranë Departamentit të Burimeve të Energjisë (zyra e DBE):

  1. Strukturën Paraprake të Temës së Diplomës;
  2. Literaturën (titujt);
  3. Materialet në versionin fillestar të tyre.

Studentët që kanë kaluar me sukses Kontrollin e Parë të Temës së Diplomës, në datën 15.09.2023, duke filluar nga ora 08:30 do ti nënshtrohen Kontrollit të Dytë të saj. Ata duhet të paraqesin pranë Departamentit të Burimeve të Energjisë (zyra e DBE):

  1. Strukturën Përfundimtare të Temës së Diplomës;
  2. Literaturën e plotë;
  3. Materialet e plota (mund të pranohen edhe në variantin bruto)[4].

Studentët duhet të tërheqin pranë DBE Udhëzuesin mbi strukturimin e temave të Diplomave. VETËM STUDENTËT QË KANË KALUAR ME SUKSES TË DY KONTROLLET E MËSIPËRM, KRAHAS DETYRIMEVE TË TJERA TË PARASHIKUARA NË AKTET LIGJORE DHE NËNLIGJORE NË FUQI, DHE E KANË STRUKTURUAR SIPAS KËRKESAVE TË UDHËZIMIT TEMËN E DIPLOMËS, DO TË FITOJNË TË DREJTËN PËR TU FUTUR NË MBROJTJEN E SAJ, PËRPARA KOMISIONIT PËRKATËS.


[1] Regjistrimi mund të bëhet edhe on-line në adresat: nevton.kodhelaj@fgjm.edu.al; preso_4@yahoo.com; nevina.koja@fgjm.edu.al.

[2] Rekomandohet që udhëheqësi i propozuar të jetë Pedagog Efektiv/i Ftuar pranë UPT/FGJM/DBE.

[3] Ky afat vlen edhe për Studentët e prapambetur nga Diploma të tjera pranë DBE.

[4] Pas këtij kontrolli Studentit do ti mbetet vetëm hedhja në të pastër e materialit, printimi, dorëzimi i saj si edhe përgatitja e prezantimit.Udhëzues mbi strukturimin e temave të Diplomave për studentët e Ciklit të Parë
dhe të Dytë të Studimeve dhe Provimi i formimit – Departamenti i Burimeve të Energjisë


Instriksione për Projekt-Diplomën (viti akademik 2021-2022)