Diplomimi

Udhëzues mbi strukturimin e temave të Diplomave për studentët e Ciklit të Parë
dhe të Dytë të Studimeve – Departamenti i Burimeve të Energjisë

Departamenti i Burimeve të Energjisë (DBE) Ne link do te gjeni fletet e standarde te Projekt Diplomes Bachelor si dhe Master per vitin akademik 2021

Departamenti i Burimeve të Energjisë (DBE) Ne link do te gjeni fletet standarde te kontrollit te Projekt Diplomes Bachelor si dhe Master 2020