Diplomimi

Udhëzues mbi strukturimin e temave të Diplomave për studentët e Ciklit të Parë
dhe të Dytë të Studimeve dhe Provimi i formimit – Departamenti i Burimeve të Energjisë


Instriksione për Projekt-Diplomën (viti akademik 2021-2022)