Praktikat Mësimore

Gjatë zhvillimit të praktikave mësimore, nga stafi akademik i Departamentit të Shkencave të Tokës, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave.