Lajmërim mbi mbrojtjen e diplomave dhe provimin e formimit për vitin akademik 2020 – 2021

Lajmërohen të gjithë studentët e Diplomave Bachelor në “Inxhinierinë Gjeologjike” dhe në “Inxhinierinë e Gjeomjedisit”, se data e Provimit të Formimit do të jetë 07.10.2021 – Auditoret 309 e 305, ora 1000

Gjhithashtu, me datën 08.10.2021, ora 10, në Departamentin e Shkencave të Tokës do të organizohet mbrojtja e diplomave për Programet e Studimeve “Bachelor” dhe “Master Profesional” që administrohen nga Departamenti i Shkencave të Tokës. Të gjithë studentët e Diplomave të mësipërme, të cilët kanë rregjistruar temat pranë DSHT, si edhe kanë kaluar me sukses kontrollet përkatëse, duhet të dorëzojnë Temën e Diplomës në variant të printuar (të nënshkruar nga udhëheqësi përkatës) dhe në variant elektronik në CD  pranë zyrës nr. 218 (zj. Arbana Linatopi),brenda datës 01.10.2021.