Datat e mbrojtjes se diplomave dhe provimi i formimit.

1. Ne daten 06 PRILL 2016, ora 900, ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimit Bachelor ne Inxhinierine Gjeoinformatike, per vitin akademik 2015 - 2016.

2. Provimi i Formimit per Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierine Gjeoinformatike do te zhvillohet ne daten 08 PRILL 2016, ora 900.

3. Ne daten 07 PRILL 2016, ora 900 ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimeve “Master Profesional” ne Inxhinierine Gjeologjike, Profili Gjeoinformatike, per vitin akademik 2015 - 2016.

4. Ne daten 07 PRILL 2016, ora 900 ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimeve “Master Shkencor” ne Inxhinierine Gjeologjike, Profili Gjeoinformatike, per vitin akademik 2015 - 2016.

5. Ne daten 08 PRILL 2016, ora 900 ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimeve “Master Profesional” ne Inxhinierine Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike - Hidrogjeologji, per vitin akademik 2015 - 2016.

6. Ne daten 08 PRILL 2016, ora 900 ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimeve “Master Profesional” ne Inxhinierine Gjeologjike, Profili Gjeologji e VB Hidrokarbure, per vitin akademik 2015 - 2016.

7. Ne daten 08 PRILL 2016, ora 900 ne Departamentin e Gjeologjise se Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikes, eshte planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimeve “Master Profesional” ne Inxhinierine Gjeologjike, Profili VB&Petrologji, per vitin akademik 2015 - 2016.

Pergjegjesi i Departamentit
Shkelqim Daja