Mbrojtja e diplomave.

1. Në datën 05 TETOR 2015, ora 900, në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike, për vitin akademik 2014 - 2015.

2. Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike do te zhvillohet ne datën 05 TETOR 2015, ora 900.

3. Në datën 12 TETOR 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2014-2015.

4. Në datën 13 TETOR 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Shkencor” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2014-2015.

5. Në datën 14 TETOR Korrik 2015, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike - Hidrogjeologji, për vitin akademik 2014-2015.

AFATI I DOREZIMIT TE PROJEKT DIPLOMAVE PRANE SEKRETARISE SE DEPARTAMENTIT:

• Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike brenda datës 30 SHTATOR 2015
• Programet e studimit Master brenda datës 5 TETOR 2015