NJOFTIM FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE SHPALL KONKURSIN PËR PEDAGOG TE FTUAR PËR VITIN AKADEMIK 2017- 2018

Kriteret për pedagog të ftuar për vitin akademik 2017-2018 sipas kërkesave të departamenteve të
këtij fakulteti.