Kriteret për t'u pranuar në Programet e Studimit "Master Shkencor" & "Master Profesional", për vitin akademik 2017-2018.

Bashkengjitur po publikojme kuotat e propozuara nga FGJM dhe te miratuara nga Rektorati e MAS si dhe kriteret per t'u pranuar ne Programet e Studimit "Master Shkencor" & "Master Profesional", per vitin akademik 2017-2018.