KALENDARI I MBROJTJES SË DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT.

1

Bachelor - Gjeoinformatikë

21.07.17/900

Provim formimi

2

MP - Gjeologji e VB Hidrokarbure

19.07.17/900

Mbrojtje Diplome

3

MP - VB&Petrologji

19.07.17/900

Mbrojtje Diplome

4

Bachelor - Gjeoinformatike

20.07.17/900

Mbrojtje Diplome

5

MP+MSH - Gjeoinformatike

20.07.17/900

Mbrojtje Diplome

6

MP+MSH – Gjeologji Inxhinierike-Hidrogjeologji

24.07.17/900

Mbrojtje Diplome