Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per studentet qe do te diplomohen ne sezonin "korrik 2017".

Sezoni i mbrojtjes se diplomave dhe provimit te formimit per studentet qe do te diplomohen ne sezonin "korrik 2017" do te zhvillohet nga data 14.07.2017 deri ne daten 25.07.2017.

Per kete:
Regjistrimi i temave te diplomave behet prane sekretarise se departamentit (salla 221) cdo dite nga ora 900 deri ne oren 1200. Afati i fundit per regjistrimin e temes eshte data 07 prill 2017 për te gjithë nivelet e studimit.

Ne zbatim te nenit 38 te rregullores mesimore te UPT-se studentet duhet te kryejne 3 kontrolle ne departament sipas kalendarit te mëposhtëm:
1 Kontrolli i pare ne departament 28 prill 2017
2 Kontrolli i dyte ne departament 26 maj 2017
3 Kontrolli i dyte ne departament 30 qershor 2017

Shenim:
Studentet duhet te informohen prane sekretarise se departamentit për procedurat qe do te ndiqen deri ne mbrojtjen e diplomes para komisionit.
Te gjithe studentet qe ishin regjistruar per sezonin e marsit dhe nuk e kane mbrojtur duhet te regjistrohen perseri nese planifikojne te mbrojne ne korrik.