DATAT E MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMI I FORMIMIT.

1.Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike do te zhvillohet ne datën 27 MARS 2017, ora 900.

2.Në datën 28 MARS 2017, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë.

3.Në datën 29 MARS 2017, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike – Hidrogjeologji.

4.Në datën 30 MARS, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji e VB Hidrokarbure.

5.Në datën 31 MARS, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili VB&Petrologji, për vitin akademik 2015 - 2016.

PROJEKT-DIPLOMAT E PERFUNDUARA DUHET TE DOREZOHEN NE SEKRETARINE E DEPARTAMENTIT BRENDA DATES 17 MARS 2017.