Listat e fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per kater fushat e studimit.

Listat e fituesve prane Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave per kater fushat e studimit:
- Inxhinieri Gjeoburimesh;
- Inxhinieri Gjeomjedis;
- Inxhinieri Gjeoinformatike;
- Inxhinieri Shkenca Toke;