Kërkesat për personel akademik të ftuar, për vitin akademik 2016-2017.

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave shpall kërkesat për personel akademik të ftuar, për vitin akademik 2016-2017. Në materialin e mëposhtëm (kerkese_16-17.pdf) gjeni kërkesat për:
1. Departamentin e Gjeologjisë Së Zbatuar, Mjedisit Dhe Gjeoinformatikës
2. Departamentin e Shkencave të Tokës
3. Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare
4. Departamentin e Burimeve të Energjisë
Për më tepër ju lutemi lexoni dokumentin e mëposhtëm.