Mbrojtja e diplomave dhe provimi i formimit.

STUDENTET QE DO TE DIPLOMOHEN NE SEZONIN “TETOR 2016” SE SEZONI I MBROJTJES SE DIPLOMAVE DHE PROVIMIT TE FORMIMIT DO TE ZHVILLOHET NGA DATA 30.09.2016 DERI NE DATEN 19.10.2016.
PËR KËTË:

- REGJISTRIMI I TEMAVE TE DIPLOMAVE BEHET PRANE SEKRETARISE SE DEPARTAMENTIT (SALLA 221) CDO DITE NGA ORA 900 DERI NE OREN 1200. AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIMIN E TEMES ESHTE DATA 03 TETOR 2016 PËR TE GJITHË NIVELET E STUDIMIT.

- DOREZIMI I PROJEKT – DIPLOMAVE DUHET TE BEHET BRENDA DATES 03 TETOR 2016 (NIVELI BACHELOR) DHE DATA 10 TETOR 2016 (NIVELI MASTER).1. Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike do te zhvillohet ne datën 06 TETOR 2016, ora 900.

2. Në datën 07 TETOR 2016, ora 900, në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike, për vitin akademik 2015 - 2016.

3. Në datën 17 TETOR 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2015 - 2016.

4. Në datën 17 TETOR 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Shkencor” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2015 - 2016.

5. Në datën 18 TETOR 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike - Hidrogjeologji, për vitin akademik 2015 - 2016.

6. Në datën 19 TETOR 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji e VB Hidrokarbure, për vitin akademik 2015 - 2016.

7. Në datën 19 TETOR 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili VB&Petrologji, për vitin akademik 2015 - 2016.