Datat e mbrojtjes së diplomave dhe provimi i formimit.

1. Provimi i Formimit për Programin e Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike do te zhvillohet ne datën 13 KORRIK 2016, ora 900.

2. Në datën 18 KORRIK 2016, ora 900, në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit te Studimit Bachelor ne Inxhinierinë Gjeoinformatike, për vitin akademik 2015 - 2016.

3. Në datën 19 KORRIK 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2015 - 2016.

4. Në datën 19 KORRIK 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Shkencor” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeoinformatikë, për vitin akademik 2015 - 2016.

5. Në datën 19 KORRIK 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji Inxhinierike - Hidrogjeologji, për vitin akademik 2015 - 2016.

6. Në datën 20 KORRIK 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili Gjeologji e VB Hidrokarbure, për vitin akademik 2015 - 2016.

7. Në datën 20 KORRIK 2016, ora 900 në Departamentin e Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, është planifikuar te organizohet mbrojtja e diplomave nga studentet e Programit të Studimeve “Master Profesional” në Inxhinierinë Gjeologjike, Profili VB&Petrologji, për vitin akademik 2015 - 2016.

Përgjegjësi i Departamentit
Shkëlqim Daja