Publikime

3D Conceptual Modeling and Direct Utilization Calculations of the Albanian Low and Middle Enthalpy Geothermal Resources.pdf

3D conceptual modelling and direct utilization calculations of the Albanian geothermal resources.pdf

ALBANIAN POSSIBILITIES FOR THE LOW ENTHALPY GEOTHERMAL RESOURCES DIRECT UTILIZATION.pdf

Albanian possibilities for the low enthalpy geothermal resources direct.pdf

Albanian possibilities on geothermal direct utilization.pdf

APLIKIMI I TEKNOLOGJIVE MODERNE PËR SHFRYTËZIMIN INTEGRAL DHE KASKADË TË ENERGJISË GJEOTERMALE TË UJËRAVE TERMOMINERALË TË PUSIT KOZANI-8.pdf

Combined use of the Kozani-8 geothermal water through an integral, cascade and hybrid scheme and its positive efects on the environment.....pdf

Combined use of the Kozani-8 geothermal water, some thermal and economical calculations_full paper.pdf

Designing of the Integral, Cascade and Hybrid Use Scheme, for.pdf

DIRECT USE OF GROUND HEAT FOR SPECE HEATING AND COOLING,.pdf

ENERGJIA GJEOTERMALE DHE PËRDORIMI I SAJ NË VËNDIN TONË. .pdf

ENVIRONMENTAL STATUS ON THE VISOKA OILFIELD AND ITS REHABILITATION WAYS, CASE STUDY.pdf

KONTRIBUTI I ENERGJISË GJEOTERMALE LIDHUR ME EFICIENCËN E SISTEMEVE NGROHES TE GODINAVE.pdf

Kozani-8 recreation center designed for the cascade and hybrid use of the low enthalpy geothermal water is economically feasible, with environmen.pdf

Management of geothermal energy resources in Albania.pdf

MBROJTJA E MJEDISIT DHE RISKU NE PERDORIMIN E ENERGJISE GJEOTERMALE..pdf

NDIKIMET MBI MJEDIS TË INDUSTRISË NXJERRËSE TË NAFTËS, VLERËSIMI I MJEDISIT NË VENDBURIMIN E VISOKËS DHE RRUGËT QË DUHET TË NDIQEN PËR REHABILITIMIN E TIJ.pdf

Platforma gjeotermale.pdf

Probleme inxhinierike te shfrytezimit te puseve gjeotermale.pdf

PROBLEMET E DEPOZITIMEVE DHE KORROZIONIT SI EDHE RRUGËVE PËR MINIMIZIMIN E TYRE, NË SHFRYTËZIMIN E FLUIDEVE GJEOTERMALË N. Sh-Nevton KODHELAJ.pdf

PROJEKTIMI I NGROHJES GJEOTERMALE TË GODINËS SË KAMPUSIT UNIVERSITAR “FAN S. NOLI”, KORÇË DHE FIZIBILITETI EKONOMIK I SAJ.pdf

PËRDORIMI DIREKT I UJËRAVE TË BURIMEVE GJEOTERMALË, LLIXHA, ELBASAN.pdf

SHFRYTËZIMI INTEGRAL, KASKADË DHE I KOMBINUAR I UJËRAVE TERMOMINERALË TE PUSIT GJEOTERMAL KOZANI-8..........pdf

Shkembyesit vertikal te nxehtsise-varianti i botuar. (per buletinin e shkencave teknike).pdf

Shpimi i puseve dhe perdorimi i tyre per qellime speciale.pdf

The economical analyze of “Fan S. Noli” University of Korça, Albania.pdf

The Surface Distribution of Oil Spills, the Environmental Status of the Visoka Oilfield, Its Rehabilitation Ways Case Study.pdf

“FAN S. NOLI” UNIVERSITY CAMPUS GEOTHERMAL HEATING DESIGN AND VIABILITY.pdf